Over Sol

Co-creatie

Co-creatie is een vorm van samenwerking, waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces, zoals een plan, advies of product. Kenmerken van co-creatie zijn dialoog, ‘common ground’, enthousiasme, daadkracht en focus op resultaat.

Voorwaarden voor Co-Creatie

Voorwaarden voor succesvolle co-creatie zijn gelijkwaardigheid van de deelnemers, wederkerigheid, openheid en vertrouwen. Aan deze voorwaarden is het best voldaan in een gestructureerd maar creatief proces onder begeleiding van een procescoach/begeleider. Integriteit van deelnemers is vereist. Co-creatie wordt geacht goed bruikbaar te zijn voor het oplossen van complexe vraagstukken en het realiseren van veranderingen (Wikipedia, 2015)

Waarom cocreatie?

De samenleving verandert snel. Er is sprake van een toenemende complexiteit, dynamiek en noodzaak tot innovatie. We leven in een netwerksamenleving waarin kennis van personen, netwerken en organisaties steeds sneller en vaker interacteert en verandert. Er ontstaan lerende netwerken die werken aan transities naar duurzame energie, duurzame voedselproductie, duurzaam bouwen, duurzame vrede etc. Dagelijks hebben wij hierdoor met allerlei korte of langere termijn veranderingsprocessen te maken. Denk aan teamprocessen, organiseren van bijeenkomsten, eenjarige projecten, maar ook aan transities in besturen, verandering naar zelfsturende teams, modernisering van de werkplek. Hierin vervullen we verschillende rollen als adviseur, beleidsbeïnvloeder, co-creator van kennis, facilitator, presentator in een workshop, etcetera.

Wat zijn de uitdagingen bij co-creatie?

Uitdagingen worden lokaal en regioanaal zichtbaar als een gemeente meer wil samenwerken met burgerinitiatieven en als boeren, burgers en bestuurders gezamenlijk aan regionale duurzaamheids vraagstukken werken. Dat vraagt om nieuwe rollen en competenties van de betrokken deelnemers en organisaties en enige robuustheid van de netwerken.

Wat ondersteunt co-creatie? 

De personen, zogenaamde ‘change agents’ die hierbij de kar trekken en transities managen kunnen wel een steuntje gebruiken in de versterking van hun persoonlijke leiderschap, omdat ze vaak veel tegenwind, onbegrip en weinig waardering krijgen. Zij moeten laveren tussen oude regels en nieuw mogelijkheden, tussen weerstand van de achterban en kansen in de buitenwereld. Uitdaging voor deze vernieuwers is: hoe kan ik mijn persoonlijk en strategische effectiviteit versterken? Maar ok de (project)netwerken waar zij deel van uit maken hebben ondersteuning nodig om effectieve leerprocessen en besluitvorming in gang te krijgen. En tenslotte de organisaties zelf, vaak past het van oudsher hiërarchische organisatiemodel niet bij de meer relatief gelijkwaardige cultuur van nieuwe netwerken.

Sol-Cocreatie werkt 

  • Impliciete kennis en ideeen expliciet te maken
  • Relaties in netwerken te verbeteren
  • Effectiviteit van personen en netwerken te vergroten

Jifke Sol heeft veel ervaring met leertrajecten in netwerken, kenniswerkplaatsen, platforms en binnen regionale vraagstukken. Bij ministeries, hogescholen, universiteiten, Ngo’s, en AOC’s en diverse coöperaties heeft ze transities gecoacht. Ze coacht individueel en voor groepen en netwerken. Bij Wageningen Universiteit verricht ze promotieonderzoek bij innovatienetwerken leren en co-creëren. Jifke gebruikt interactieve methoden waarmee je eigen kennis expliciet kan maken, diepere inzichten creëert in het persoonlijk functioneren en met elkaar kan leren. Gecombineerd met kennis over transitiecompetenties, verandermanagement en persoonlijk leiderschap.

Voor meer informatie

jifke-solJifke.Sol@gmail.com     06-12854076